Rugsort:

Vinterrug (Secale cereale)

Sortsnavn: Sankt Hansrug, Midsommerrug, Finn rug og Svedje-rug

Forædler: Landsorter

Forældresorter/pedigree:

Alder:

Beskrivelse: Sankt Hansrug eller Midsommerrug har tidligere været dyrket i Danmark, men er i de sidste 50 år helt udgået af produktion. Midsommerrug er karakteriseret ved at have en meget kraftig vegetativ vækst allerede i udlægsåret, men med et stort vernaliseringsbehov, som sikrer mod blomstring før det efterfølgende forår.

Midsommerrug blev i gamle dage dyrket efter halvbrak, d.v.s. efter en periode, hvor marken behandles mekanisk i foråret for at bekæmpe rodukrudt. Når denne behandling er overstået er det for sent til at så vårsæd, og såning af græs eller almindelige vintersæd ikke give et ordentligt udbytte i udlægsåret. Sås der derimod midsommerrug, vil der allerede i løbet af eftersommeren og efteråret kunne høstes et rimeligt udbytte af grøntfoder, og marken kan det efterfølgende år enten høstes som grønrug eller blive stående til modenhed. Midsommerrug er tæt beslægtet med svedjerug, som er en rugform, der blev brugt af finske indvandrere til Norge og Nordsverige helt op i begyndelsen af 1900-tallet, hvor de praktiserede det traditionelle svedjebrug med afbrænding af skov før såning. Svedjebrug og dyrkning af midsommerrug har på nogle punkter samme dyrkningsvilkår som moderne landbrug, i form af effektiv ukrudtsforebyggelse og rigelig adgang til plantenæringsstoffer. Det er derfor muligt, at svedjerug og midsommerrug har nogle karakterer, som kunne udnyttes i morderne landbrug.

Efter omlægningen af landbrugsstøtteordningen i EU har halvbrak igen fundet indpas i økologiske jordbrug, idet man nu kan ukrudtsbehandle mekanisk om foråret, og stadig modtage hektartilskud. Til denne produktionsform vil midsommerrug på husdyrbrug muligvis være konkurrencedygtig med andre afgrøder.

Der er i møllerikredse og i bryggekredse en stigende interesse for dyrkning af svedjerug, fordi øl og rugbrød heraf har mere smag end ved anvendelse af almindelig rug. Den sort, som dyrkes i Danmark har meget små kerner, den bliver over 2 m høj og har et lavt udbytte. Der er imidlertid betydelig forskel på forskellige sorter af midsommerrug, og det er ikke givet, at alle sorter har de samme svagheder.

En svensk DNA har vist, at midsommerrug og svedjerug genetisk set er meget nært beslægtet eller muligvis det samme. Der er ikke noget biologisk til hinder for at midsommerrug skulle kunne give et udbytte på lige fod med almindelig rug. Om den særlige kvalitet, som kendes fra svedjerug også kan genfindes i en højtydende sort af midsommerug er derimod mere tvivlsomt, da udbytte og proteinindhold er omvendt korreleret.


Anskaffelse:

Litteratur:


Vort Landbrug – Ugeblad for den danske Bonde 1890. Red: Chr. Christensen og J.H.Bagge.

" Spørgsmaal.......199: Hvor kan St. Hansrug faaes til Kjøbs? S.R.B.

.....Svar......199. St. Hansrug (s. S. 388). Vi ved ikke, hvor denne Rugsort f. T. kan faas, men henstiller til vore Læsere at sende os Meddelelse derom."


Landbrugets Kulturplanter 2. udgave, 1893: af Chr. Christensen

" Dernæst har vi ogsaa Sommer- eller St. Hansrug, der saas sidste Halvdel af Juni. Den anvendes først til Afgræsning om Efteraaret - hvorom mere siden - og dernæst til Modning Sommeren efter lige som anden Rug; dens Væksttid strækker sig følgelig over 13-14 Maaneder.. At dette kan finde Sted, beror paa, at den kan holde sig paa Buskningsstadiet hele første Sommer og Vinteren med. St. Hansrug har lange, grove Straa, smaa Korn og giver gjærne et Par Fold mindre end Vinterrug, men til Erstatning herfor giver den ofte en Del meget brugeligt Grønfoder om Efteraaret.


Landbrugets Ordbog 1919. Red: Th. Madsen-Mygdal, Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.

"Sankt H a n s r u g er nærmest at betragte som 2-aarig, saas ved Sankt Hansdags Tid. udvikler samme Sommer væsentlig kun Blade og benyttes til Afgræsning. overvintrer derefter og

giver Kerneafgrøde næste Sommer."Landbrugets Kulturplanter. 13'ende gennemsete Udgave 1926 af K.Hansen og O.Christensen:

" S t. H a n s r u g saas ved St. Hansdagstid, benyttes samme Eftersommer til Afgræsning, og giver næste Sommer en lille Kornafgrøde. Den træffes nu sjældent og kan neppe dyrkes med Fordel."


Retur til oversigten over bygsorter

Retur til oversigten over Kulturplanter.dk