Rugsort:

Vinterrug (Secale cereale)

Sortsnavn: Professor Heinrichs-Rug

Forædler:

Forældresorter/pedigree:

Alder:

Beskrivelse:


Anskaffelse:

Beskrevet i forsøg:

Landbrugets Kulturplanter 1926Litteratur:


K. Hansen: Planteavlen i 1907. Tidsskrift for Landøkonomi 1908, side 428:

"..... i den ualmindelig regnfulde og solfattige Juni blev den slaaet meget stærkt ned, Blomstringen forløb under meg.et uheldige Vejrforhold, og Kærnesætningen blev som Følge deraf meget mangelfuld. Under disse Forhold klarede de mere stivstraaede Rugsorter som Petkus- og Heinrichs-Rug sig forholdsvis godt, medens Bretagnerugen gennemgaaende stod langt tilbage. I adskillige lokale Forsøg gav denne sidste 2 til 3 Fold mindre end Petkus-Rugen; denne blev derfor i Efteraaret 1907 stærkt efterspurgt til Saasæd, og Begæret kunde meget langt fra tilfredsstilles. Ogsaa den meget stivstraaede Heinrichs-Rug blev noget efterspurgt."


Landbrugets Ordbog 1908 Bind II. Red: Th. Madsen-Mygdal, Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.:

"P r o f e s s o r H e i n r i c h s-R (undertiden kaldet Squarehead-R) er tiltrukket af Professor Dr. R. Heinrich i Rostock paa Grundlag af en i Provsti-R i 1880 fremkommet Afvigelse (Mutation). Denne meget ejendommelige Sort, der i øvrigt kun er lidet konstant, udmærker sig ved et meget stift Straa, der sjældent gaar i Leje, men som er noget tilbøjeligt til at knække i stærk Blæst, og et kort, men ganske usædvanligt bredt og tæt Aks. I Ydeevne har den i Forsøgene ved Forsøgsstationerne staaet under baade Petkus- og Brattingsborg-R, 'Om den end i enkelte Aaf, naar de øvrige Sorter er gaaet stærkt i Leje, har givet forholdsvis store Afgrøder. Den fortjener næppe at dyrket her i Landet undtagen muligvis paa saadanne Jorder, hvor alle andre Rugsorter gaar i Leje. Den har dog faaet lidt Udbredelse hist og her."


Landbrugets Ordbog 1919. Red: Th. Madsen-Mygdal, Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.

"P r o f e s s o r H e i n r i c h s-R. er en meget ejendommelig Sort, der i øvrigt kun er lidet konstant, udmærker sig ved et meget stift Straa, der sjældent gaar i Leje, men som er noget tilbøjeligt til at knække i stærk Blæst, Og et kort, men ganske usædvanligt bredt Aks. I Ydeevne staar den under baade Petkus- Brattingsborg-R., om den end enkelte Aar, naar de øvrige Sorter er gaaet stærkt i Leie, har givet forholdsvis store Afgrøder. Den fortjener næppe at dyrkes her i Landet. "


Landbrugets Kulturplanter. 13'ende gennemsete Udgave 1926 af K.Hansen og O.Christensen:

"H e i n r i c h s R u g er indført her til Landet omtrent samtidig med Petkus-Rugen og er tiltrukket af Professor Heinrich i Rostock. Den udmærker sig ved et nærmest kort, meget stivt Straa, der viser nogen Tilbøjelighed til at knække for Blæsten, og korte, brede, særdeles tætte Aks. Forsøgene har den helt igennem staaet tilbage for de 2 foran omtalte Sorter. Den fortjener i det højeste at dyrkes under saadanne Forhold, hvor selv Petkus-Rugen gaar stærkt i Leje, hvis man ikke her vil foretrække Hvede."


Retur til oversigten over bygsorter

Retur til oversigten over Kulturplanter.dk