Rugsort:

Vinterrug (Secale cereale)

Sortsnavn: Hederug

Forædler:

Forældresorter/pedigree:

Alder:

Beskrivelse:


Anskaffelse: NordGen har en sort, der hedder Tjelerug. der er ingen oplysninger om denne sort, men der kan være tale om en hederug.

Litteratur:H.J.G.A Lacoppidan 1877: Agerdyrkningslære – nærmere tilpasset den mindre Jordbruger

"Af Rug har vi langt færre sorten end af Hvede, og her i landet træffes vist kun to: Den brune Rug, som er mørk i Skallen, kort i Kernen og lavstrået, men sidder temmelig fast i Axetog derfor et skikket til at dyrkes i aabne for Storm udsatte Egne. den findes kun i det vestlige og nordlige Jylland, men fortrænges hyppigt vist nok med urette af nyere Rugsorter, skjønt den er nøjsommere og haardførere end disse. "


Landbrugets Kulturplanter 2. udgave, 1893: af Chr. Christensen

" Da Rugen har en ringe Udbredelse, findes den ogsaa i forholdsvis faa Sorter eller Varieteter. Den ældste Sort, som findes her i Landet, er dansk Rug eller Hederug, der er saa nøjsom, at den endog kan trives ret godt paa raa Hedejord. Den er meget haardfør, Kjærnen er lille, brun, tykskallet og blæser vanskeligt af; Straaet er kort og stivt. Denne Sort dyrkes nu kun i de mest udsatte og simpleste Egne i Jylland."


Landbrugets Ordbog 1908 Bind II. Red: Th. Madsen-Mygdal, Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.:

"H e d e-R (Sand-R, Smaa-R., Gl. dansk R o. s. v.) er en ejendommelig Rugsort, der fra gammel Tid har været dyrket i Jyllands magre Egne, særlig paa 'Opdyrket Hedejord. Den ligner nærmest Brattingsborg-R og er rimeligvis dennes Ophav, men er endnu mere blødstraaet 'Og smaa-kornet og staar vistnok under alle Forhold tilbage for denne i Ydeevne, hvorfor det er tvivlsomt, at den noget Sted kan dyrkes med Fordel. Den er da ogsaa efterhaanden i stor Udstrækning dels blevet fortrængt af, dels krydset med andre Rugsorter, saa den nu i sin typiske Skikkelse sjældnere træffes. En paa Gaardbogaard i Vendsyssel i en længere Aarrække dyrket Stamme er vistnok gradvis blevet noget forbedret, men kan dog ikke staa Maal med Brattingsborg-R -"Landbrugets Ordbog 1919. Red: Th. Madsen-Mygdal, Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.

"H e d e-R. (Sand-R., Smaa-R., Gl. dansk R. o. s. v.) har fra gl. Tid været dyrket j Jyllands magre Egne, særlig paa opdyrket Hedejord. Den ligner nærmest Brattingsborg-R. Og er rimeligvis dennes Ophav, men er endnu mere blødstraaet og smaakornet og staar vistnok under alle Forhold tilbage for denne i Ydeevne, hvorfor det er tvivlsomt, om den noget Sted kan dyrkes med Fordel."


Landbrugets Kulturplanter. 13'ende gennemsete Udgave 1926 af K.Hansen og O.Christensen:

"G a m m e l d a n s k R u g (Hede-Rug, Sand-Rug) har fra gammel Tid været meget udbredt Jyllands magre Egne. Den ligner i høj Grad Brattlngsborg-Rugen i Udseende, men staar betydeligt tilbage for denne i Ydeevne. Hvorvidt den skulde være at foretrække paa nyopdyrket Hedejord er tvivlsomt. Det er iøvrlgt sandsynligt, at Brattingsborg-Rugen er en forbedret Stamme af den gamle danske Rug."


Retur til oversigten over bygsorter

Retur til oversigten over Kulturplanter.dk