Bygsort:

2-raddet vårbyg, (Hordeum vulgare spp distichon)

Sortsnavn: Bestehorns-rug

Forædler: Handelsgartner G. Bestehorn i Bebitz ved Cønnern (Provins Sachsen)

Forældresorter/pedigree: Provsti-R * Correns

Alder: 1902

Beskrivelse:


Anskaffelse:

Litteratur:


Landbrugets Kulturplanter 2. udgave, 1893: af Chr. Christensen

" Bestehorns Kæmperug, der for nogle Aar siden vandt en Del Indgang, er nu omtrent opgivet, da den hurtig udarter."Landbrugets Ordbog 1908 Bind II. Red: Th. Madsen-Mygdal, Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.:

"Opmærksomhed her i Landet: B e s t e h o r n s K æ m p e-R. skal være fremstillet af Handelsgartner G. Bestehorn i Bebitz ved Cønnern (Provins Sachsen) ved Krydsning mellem Provsti-R og Correns-. Den bragtes i Handelen 1881 og vandt i Løbet af det følgende Aarti nogen Udbredelse her i Landet (mange Steder under Navn af Kæmpe-R), fortrinsvis paa øerne. Den er af kraftig Vækst og ret stivstraaet. I Forsøgene gav den et middelstort Udbytte af baade Kerne og lialm; Kornprocenten var i en Forsøgsperiode 29, Kornene af Middelstørrelse og Rumvægten middelhøj. Da flere af de følgende overgaar den i Ydeevne, fortjener den nu næppe at dyrkes, og i nogenlunde ren og typisk Skikkelse findes den nu vist intet Sted her i Landet. Bestehorns tykaksede Kæmpe-R. afveg fra liovedsorten ved lidt kortere og tættere Aks, jævnlig med overtallige Korn, men havde næppe noget Fortrin."K. Hansen: Planteavlen i 1907. Tidsskrift for Landøkonomi 1894, side 46:

"Medens Provsti-Rugen fremdeles er den dominerende Rugsort, og saakaldet »Dansk Rug« nærmest er paa Retur, samtidig med at Bretagne- og Campine-R u g vinder noget Terræn, og den for en Aarrække siden indførte Bestehorns Kæmperug ikke synes at kunne bevare sit oprindelig gode Renome og derfor er noget i Til bagegang, har i de seneste, ikke mindst i det nu forløbne Aar Schlanstedter-Rugen vundet en Del Udbredelse; om man end hist og her synes godt om den, navnlig for dens stive Straa, saa synes den dog gjennemgaaende ikke at være til Tilfredshed, maaske fordi dens store Fordringer sjælden blive tilfredsstillede."


Landbrugets Ordbog 1919. Red: Th. Madsen-Mygdal, Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.

"B e s t e h o r n s K æ m p e - R. vandt i 1880 erne Udbredlse her i Landet, fortrinsvis på øere. Den er af kraftig Vækst og ret stivstraaet. I Forsøgene gav den et middelstort Udbytte af baade Kerne og Halm; Kornprocenten var i en Forsøgsperiode 29, Kornene af Middelstørrelse Og Rumvægten middelhøj. Den fortjener nu næppe at dyrkes, i nogenlunde ren og typisk Skikkelse findes den nu vist intet Sted her i Landet."Retur til oversigten over bygsorter

Retur til oversigten over Kulturplanter.dk