Hvedesort:

Vinterhvede, (Triticum aestivum)

Sortsnavn: Tystofte Stakket eller Tystofte Stakhvede

Forædler: N.P.Nielsen fra Tystofte Forsøgsstation, som i dag udgør Afdelingen for Sortsafprøvning under er en del af Plantedirektoratet

Forældresorter/pedigree: Squarehead

Alder: 1901

Beskrivelse: Ifølge Tidsskrift for Landøkonomi 1908 var sorten på det tidspunkt en lovende sort.

Squarehead var en af de første renliniede udenlandske sorter, der kom til Danmark i 1800-tallet. I den strenge vinter 1901 udvintrede næsten al Squarehead -hveden, men nogle få planter overlevede på Tystofte Forsøgsstation. Tre af de overvintrede planter blev til nye sorter, nemlig Småhvede , Stand og Tystofte Stakhvede. Især Småhvede blev meget udbredt i begyndelsen af århundredet, men Stakket hvede blev dog aldrig så udbredt som Småhvede. Historien var inspiration til dansk planteforædling om at danne egne sorter.

Anskaffelse: Findes i Nordisk Genbank og dyrkes på Mørdrupgård

Beskrevet i forsøg:

Forsøg med stinkbrand, Hou 2010 Modtagelig for stinkbrand.

Mineral-analyser af gamle danske hvedesorter

Forsøg med vernalisering af gamle sorter af vinterhvede, spelt m.v. 2009. Sorten kræver kuldepåvirkning for at danne aks.


Fra litteraturlisten:K. Hansen: Planteavlen i 1907. Tidsskrift for Landøkonomi 1908, side 429-30:

"Den Utilfredshed med de forhaandenværende Hvedesorter og Stammer, der har kunnet spores i de senere Aar, kom ogsaa til Orde i det afvigte Aar. Hist og her vandt Grenadier-Hveden og Standup-Hveden Indgang, hyppigere anskaffedes Svaløfs Ekstra-Squarehead, der i det Hele tiltaler mange, og som vel ogsaa i og for sig maa betegnes som en ret værdifuld Hvede, uden at man dog føler sig overbevist om, at det netop er den ubetingede No. 1, som Squarehead Hveden var i gamle Dage. En saadan afgjort No. 1 dukkede maaske netop frem for Offentligheden i 1907. I »24. Meddelelse fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur« og i den dertil knyttede udførlige Beretning om Forsøg med Hvedesorter ses det nemlig, at Forsøgsleder N. P. Nielsen, Tystofte, har fremstillet, ikke mindre end 3 ny Hvedesorter, der alle staa betydeligt over samtlige Squarehead-Stammer, som de have været sammenlignede med. Hvis fortsatte Forsøg bekræfte dette overordentlig smukke Resultat, er man berettiget til i de kommende Aar at vente en betydelig Opgang i Hvedefoldene, og adskilligt tyder paa, at man ligeledes kan vente en kendelig Forøgelse af Hvedearealet paa Bekostning af Rugen. De ny Sorter - Tystofte Standhvede, Smaahvede og Stakhvede – er straks indgaaede i adskillige Landboforeningers Forsøg for at blive sat paa Prøve under flere og mere forskellige Forhold, end Forsøgsstationerne repræsentere."Retur til oversigten over hvedesorter

Retur til oversigten over Kulturplanter.dk