Hvedesort:

Vinterhvede, (Triticum aestivum)

Sortsnavn: Stand

Forædler: Tystofte Forsøgsstation, som i dag udgør Afdelingen for Sortsafprøvning under er en del af Plantedirektoratet

Forældresorter/pedigree: Stand er en selektion i Squarehead.

Alder: forædlet i 1901 og frigivet som sort i 1907.

Beskrivelse: Squarehead var en af de første renliniede udenlandske sorter, der kom til Danmark i 1800-tallet. I den strenge vinter 1901 udvintrede næsten al Squarehead -hveden, men nogle få planter overlevede på Tystofte Forsøgsstation. To af de overvintrede planter blev til nye sorter, nemlig Småhvede og Stand. Begge blev meget udbredt i begyndelsen af århundredet, men Stand blev dog aldrig så udbredt som Småhvede Historien var inspiration til dansk planteforædling om at danne egne sorter.

Anskaffelse: Findes i Nordisk Genbank og dyrkes på Mørdrupgård

Beskrevet i forsøg:

Forsøg med stinkbrand, Hou 2010 Meget modtagelig for stinkbrand.

Mineral-analyser af gamle danske hvedesorter

Forsøg med vernalisering af gamle sorter af vinterhvede, spelt m.v. 2009. Sorten kræver kuldepåvirkning for at danne aks.


Litteratur:


Landbrugets Ordbog 1908 Bind II. Red: Th. Madsen-Mygdal, Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.:

" T y s t o f t e S t a n d H. Ny Sort er grundlagt som foregaaende [Tystofte Stakket]. Det er en ensartet, ret straastiv Sort med stor Vinterhaardførhed og stor Modstandskraft mod Rust. Den har god Buskningsevne og vokser kraftigt til i Løbet af Efteraaret og det følgende foraar. Den har i øvrigt kort Straa med gennemgaaende middelstore, ret tætte Aks. En Særegenhed hos Sorten er, at Bladene i Spidsen bliver gulbrune, hvilket paa Afstand giver Udseende som Gulrustangreb. Ved lokale forsøg i de egentlige Hvedeegne har den dog ikke fuldt kunnet maale sig med følgende 2 Sorter. Paa Grund af Sortens kraftige Udvikling i forsommeren og dens rigelige Buskning og Bladudvikling vil den formentlig egne sig godt til Staldfoder.


K. Hansen: Planteavlen i 1907. Tidsskrift for Landøkonomi 1908, side 429-30:

"Den Utilfredshed med de forhaandenværende Hvedesorter og Stammer, der har kunnet spores i de senere Aar, kom ogsaa til Orde i det afvigte Aar. Hist og her vandt Grenadier-Hveden og Standup-Hveden Indgang, hyppigere anskaffedes Svaløfs Ekstra-Squarehead, der i det Hele tiltaler mange, og som vel ogsaa i og for sig maa betegnes som en ret værdifuld Hvede, uden at man dog føler sig overbevist om, at det netop er den ubetingede No. 1, som Squarehead Hveden var i gamle Dage. En saadan afgjort No. 1 dukkede maaske netop frem for Offentligheden i 1907. I »24. Meddelelse fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur« og i den dertil knyttede udførlige Beretning om Forsøg med Hvedesorter ses det nemlig, at Forsøgsleder N. P. Nielsen, Tystofte, har fremstillet, ikke mindre end 3 ny Hvedesorter, der alle staa betydeligt over samtlige Squarehead-Stammer, som de have været sammenlignede med. Hvis fortsatte Forsøg bekræfte dette overordentlig smukke Resultat, er man berettiget til i de kommende Aar at vente en betydelig Opgang i Hvedefoldene, og adskilligt tyder paa, at man ligeledes kan vente en kendelig Forøgelse af Hvedearealet paa Bekostning af Rugen. De ny Sorter - Tystofte Standhvede, Smaahvede og Stakhvede – er straks indgaaede i adskillige Landboforeningers Forsøg for at blive sat paa Prøve under flere og mere forskellige Forhold, end Forsøgsstationerne repræsentere."


Landbrugets Ordbog 1919. Red: Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.

" Ty s t o f t e S t a n d-li. er fremgaaet paa Tystofte Forsøgsstation af en enkelt Plante blandt flere. som blev tilbage i en Mark med gl. Squarehead-H. efter den haarde Vinter 1901 Det er en ensartet. ret straastiv Sort med stor Vinterhaardførhed Og stor Modstandskraft mod Rust. Den har god Buskningsevne og vokser kraftigt til i Løbet af Efteraaret og det følgende Foraar. Den har i øvrigt kort Straa med gennemgaaende middelstore, ret tætte Aks. En Særegenhed hos Sorten er, at Bladene af Spidsen bliver gule, hvilket paa Afstand giver Udseende som Gulrustangreb. Ved lokale Forsøg i de egentlige Hvedeegne har den ikke fuldt kunnet maale sig med den nedenfor omtalte "Smaa-H.«. Paa Grund af Sortens kraftige Udvikling i Forsommeren og dens rigelige Buskning og Bladudvikling vil den maaske egne sig godt til Staldfoder.
Retur til oversigten over Kulturplanterdk