Hvedesort:

Vinterhvede, (Triticum aestivum)

Sortsnavn: Kolbehvede ikke at forveksle med den svenske vårhvedesort Kolben

Forædler: Ukendt

Forældresorter/pedigree: Ukendt

Alder: <1889

Beskrivelse: Kolbehvede beskrives i Tidsskrift for Landøkonomi i 1889 som mere vinterfast end Squarehead, og i 1894 også som mere hårdfør. Er en af de højeste hvedesorter på omkring 1,4 m, men kan dog blive stående oppe, hvis den ikke får for meget gødning. Meget fin bagekvalitet.

Anskaffelse:Findes i Nordiske Genbank NGB7032Litteratur:

Tidsskrift for Landøkonomi 1870, Agerdyrkningsberetning for 1869 side 333:

Kolbehveden har bedre kunnet klare vinteren end Hallett, Rivet og Bengalsk hvede.


Tidsskrift for Landøkonomi 1866, Agerdyrkningsberetning for 1867 side 242-243:

...Kolbehvede vinder frem, da den angribes mindre af rust end Manchesterhvede.Vort Landbrug – Ugeblad for den danske Bonde 1890. Red: Chr. Christensen og J.H.Bagge.

" Fordeling af Saahvede. Til forestaaende Saatid fordeler Det kgl. danske Landhusholdningsselskabs Maltbyg- og Hvedeudvalg Saasæd af de 4 Hvedesorter, som Følge de af Udvalget hidtil udførte Forsøg skjønnes at besidde størst Dyrkningsværdi, nemlig Sorterne Squarehead-, Urtoba-, Lys østprøjsisk samt Kolbe-hvede, og af hvilke de 2 sidstnævnte tør anses for mest haardføre."


Landbrugets Kulturplanter 2. udgave, 1893: af Chr. Christensen

"Omkring ·1860 indførtes atter nye engelske Sorter, der med et fælles Navn kaldes Kolbehvede. Denne 'Hvede har glatte Aks, folder endnu bedre end Manchesterhveden, men er mindre vinterfast end denne og gaar ogsaa som denne let i Leje og angribes af Rust"


Landbrugets Ordbog 1908 Bind II. Red: Th. Madsen-Mygdal, Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.:

" K o l b e H. Hvad der har været dyrket under dette Navn. er sikkert flere forskellige Sorter eller o f t e f l e r e s a a d a n n e i B l a n d i n g. Kolbe H. har tidligere været meget anvendt her i Landet, men er nu ganske forladt. Der fandtes Former med brune og Former med hvide eller gule Aks, ligesom der ogsaa fandtes Vinterformer og Vaarformer af Kolbe H. Hovedformen af Kolbe H. havde lange Aks og langt, temmelig blødt Straa. I øvrigt anvendes Navnet Kolbe H. Tyskland som Fællesbenævnelse for glat, ustakket alm. H."


K. Hansen: Planteavlen i 1907. Tidsskrift for Landøkonomi 1894, side 43-44:

"Squarehead H v e d e n synes nu næsten fuldstændig at have fortrængt de ældre Sorter. Selv begynder denne dog selv at vige Pladsen for enkelte andre af de af Hvedeudvalget prøvede Sorter. Navnlig har Urtoba Hvede i den seneste Tid begyndt at vinde nogen Udbredelse navnlig i Syd-Sjælland og Lolland, enkelte Steder paa Østfyen og Samsø, idet man stundom har Brug for en saadan mindre fordringsfuld Hvede, der kan saaes senere og nøjes med noget tarveligere Vilkaar men ganske vist ogsaa giver noget mindre Udbytte end Square head. Af samme Grund har K o l b e h ved e n enkelte Steder begyndt at vinde Indgang. Der klages jævnlig over Squarehead Hvedens Udartning."