Hvedesort:

Sortsnavn: Grenadier, Grenadér eller Svalöfs Grenader

Forædler: Svalöf

Forældresorter/pedigree: Selektion i en sort fra Shirriffs H.

Alder: 1891. Nævnes i Tidsskrift for Landøkonomi fra 1908

Beskrivelse: Der er lidt problemer med navnet på sorten. I Landbrugets Ordbog fra 1911 nævnes forskellige to sorter, nemlig Grenadér glat avne, og Svalöfs Grenader Hvede fra 1891 med lodden avne.

God buskningsevne og vinterfasthed og resistent mod rust. I 1908 nævnes det, at sorten vinder frem i Danmark sammen med Standup


Anskaffelse: Hverken Grenadér eller Svalöfs Grenader Hvede findes ikke i Nordisk Genbank

Grenadier II: Selektion i Grenadier fra 1907. Findes i Nordisk Genbank

Grenadier III: Selektion i Grenadier fra før 1921. Findes i Vavilov

Litteratur:


Landbrugets Ordbog 1908 Bind II. Red: Th. Madsen-Mygdal, Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.:

" S val ø f s G r e n a d e r-H. Nyere Sort dannet paa Grundlag af en Plante (1891) af Shirreffs H. Akset er ret langt, middeltæt, noget spidst tilløbende. Straaet er højt og ret stift. Buskningsevnen er betydelig, og Sorten er ligeledes betydelig mere haardfør end Squarehead-H. Modstandsevnen mod Rust er nogenlunde god. Kun i sværere Rustaar angribes den i betydelige re Grad af denne Sygdom; men i Regelen skades den kun forholdsvis lidt deraf. Sorten giver i Regelen et stort Udbytte baade af Kerne og Halm, saaledes at den, særlig naar Vinterhaardførheden stilles paa Prøve, maa betegnes som en I Klasses Sort, der vistnok er den bedste af de svaløfske Hvedesorter for vore forhold. Den oprindelige Grenader-H. har vist· sig stærkt tilbøjelig til at variere. En ny, rendyrket form: "Grenader II« er udgaaet fra Svaløf."K. Hansen: Planteavlen i 1907. Tidsskrift for Landøkonomi 1908, side 429-30:

"Den Utilfredshed med de forhaandenværende Hvedesorter og Stammer, der har kunnet spores i de senere Aar, kom ogsaa til Orde i det afvigte Aar. Hist og her vandt Grenadier-Hveden og Standup-Hveden Indgang, hyppigere anskaffedes Svaløfs Ekstra-Squarehead, der i det Hele tiltaler mange, og som vel ogsaa i og for sig maa betegnes som en ret værdifuld Hvede, uden at man dog føler sig overbevist om, at det netop er den ubetingede No. 1, som Squarehead Hveden var i gamle Dage."


Landbrugets Ordbog 1919. Red: Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.

" S val ø f s G r e n a d e r-H. er dannet paa Grundlag af en Plante (1891) af Shirriffs H. Akset er ret langt, middeltæt. noget spidst tilløbende. Straaet er højt og ret stift. Buskningsevnen er betydelig, og Sorten er lidt mere haardfør end Squarehead-H. Modstandsevnen mod Rust er nogenlunde god. Kun i sværere Rustaar angribes den i betydeligere Grad at denne Sygdom; men i Regelen skades den kun forholdsvis lidt deraf. Sorten giver hos os et lignende Udbytte som den før nævnte Ekstra Squarehead. Den oprindelige Grenader-H. har vist sig stærkt tilbøjelig til at variere. En ny, rendyrket Form: "Grenader II« er udgaaet fra Svaløf."