Hvedesort:

Sortsnavn: Durum hvede = Hård hvede = Triticum durum

Forædler:

Forældresorter/pedigree:

Alder:

Beskrivelse:

Anskaffelse:

Landbrugets Ordbog 1908 Bind II. Red: Th. Madsen-Mygdal, Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.:

” G l a s-H. (T. durum) er en Vaarhvede med marvfyldte Straa. Akset er temmelig tæt, ovalt, noget fladtrykt med lange Avner og langstrakte, haarde, glassede

Kerner. Den er oftest stakbærende. Haard H. dyrkes i forskellige Varieteter i Middelhavslandene: Grækenland, Spanien, Italien, Lilleasien o. s. v. Dens Kerne anvendes ikke meget til Brødbagning, men derimod til Øl-brygning og til Maccaroni. Den kaldes ogsaa M a c c a r o n i H. Denne sidstnævnte If. giver hos os kun et tarveligt Udbytte.”