Bygsort:

6-raddet vårbyg, (Hordeum vulgare)

Sortsnavn: Nordslesvig Kæmpebyg

Forædler: Jørgen Jensen, Snogbæk i Nordslesvig

Forældresorter/pedigree: ?

Alder: omkring 1890

Beskrivelse:


Anskaffelse: Findes i Nordisk Genbank og dyrkes på Mørdrupgård

Litteratur:


Byggets Dyrkning af Chr. Christensen. I: Vort Landbrug – Ugeblad for den danske Bonde 1891. side 191

" Vaarbygget eller almindeligt 6rd. Byg dyrkedes tidligere langt mere her i Landet end nu, thi efterhaanden som Jorden er gaaet fremad i Kultur, er det, navnlig paa Øerne, blevet fortrængt af det ud. Byg. Det almindelige 6rd. Byg haves endnu kun i ganske faa Varieteter, dels fordi det kun dyrkes i ringe Udstrækning, og dels fordi man i Stedet for at forædle det saavidt mulig har afløst det med ud. Byg. Nu forsøger man dog ogsaa at forædle det 6rd. Byg, saaleaes paa Laaland af Redaktør Erhard Frederiksen og i Sønderjylland af Gaardejer Jørgen 'Jensen, Snogbæk, Sundeved, hvorfra man i de senere Aar har indført det flere Steder i Nørrejylland under Navn af forædlet Kæmpebyg. Dette roses for at folde bedre, at give en vægtigere Kjærne og et kraftigere Straa end det almindelige 6rd. Byg. Det saas noget tyndere end dette og lige saa tidlig, Jorden er ordentlig bekvem; det modnes til samme Tid som Rugen og formenes at være det alm. 6rd. Byg overlegent baade paa alm. Bygjord . og paa svær Lerjord. Begge de nævnte forædlede Sorter kan faas hos Markfrøkontoret."M.L.Mortensen: Bygsorter. I: Landbrugets Ordbog 1908 Bind I. Red: Th. Madsen-Mygdal, Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.:

" N o r d s l e s v i g s k K æ m p e B y g er af ren gamma-Type; Kernerne er større og Aksene længere end hos de foran nævnte Sorter, og Modningen sker nogle Dage senere. Nordslesvigsk Kæmpe-Byg er opdrættet af Gaardejer J ø r g e n J e n s e n, Snogebæk i Nord-Slesvig, og skal stamme fra en eneste Plante. Meget nær ved denne Sort staar det saakaldte »A m a g e r - B y g«, der er prøvet i Forsøgene i Københavns Amts. Landboforeninger og her har givet ca. ½ Ctn. Kerne mere pr. Td. Ld. end Nordslesvigsk Kæmpe-Byg; det gør nærmest Indtryk af at være Kæmpe-Byg med lidt fremmed Indblanding; men dets Oprindelse kendes i øvrigt ikke. Ved Forsøgene paa Statens Forsøgsstationer har det gennemgaaende givet lidt mindre Kerne end Nordslesvigsk Kæmpe-Byg og har slet ikke kunnet maale sig med de bedste Sorter. En anden lignende Sort er »F e m e r s k B y g«, der en Tid vandt nogen Udbredelse, f. Eks. paa Fyn, men som vistnok nu atter er forsvundet."


K. Hansen: Planteavlen i 1897. Tidsskrift for Landøkonomi 1898, side 16:

"Af 6rd. Byg synes det saakaldte »Kæmpebyg« fra Nordslesvig at vinde nogen Udbredelse, idet man har Indtryk af, at det folder noget bedre end almindelig 6rd. Byg:"Landbrugets Kulturplanter. 13'ende gennemsete Udgave 1926 af K.Hansen og O.Christensen:

" For ca. 30 Aar siden indførtes N o r d s l e s v i g s k K æ m p e B y g. Det modnes senere, har lidt stivere Straa og noget længere Aks end GI. dansk 6rd. Byg og giver paa god Jord større Afgrøde end dette. Det vandt i sin Tid betydelig Udbredelse men er nu næsten fortrængt af de nedenfor omtalte nyere Sorter.Retur til oversigten over bygsorter

Retur til oversigten over Kulturplanter.dk