Bygsort: Tilbage til forsiden

2-raddet vårbyg, (Hordeum vulgare spp distichon)

Sortsnavn: Flynder = Imperial

Forædler: ?

Forældresorter/pedigree: ?

Alder: i forsøg fra 1886. Til salg i Danmark fra 1893.

Beskrivelse: Flynder og Imperial er sandsynligvis den samme sort. Imperial beskrives i Tidskrift for landøkonomi i 1894 og i 1898 som en sort i fremgang på grund af sin stråstyrke, og derfor især velegnet til mosejord.

Sorten har været afprøvet i økologiske forsøg, hvor den gav et udbytte på højde med de bedte moderne sorter. Sandsynligvis har den gode ukrudtskonkurrence sammenlignet med moderne sorter kompenseret for en let modtagelighed for meldug.


Anskaffelse: Findes i Nordisk Genbank med numrene NGB9457 og NGB8808 og dyrkes på Mørdrupgård

Beskrevet i forsøg:

Vårbyg, Mørdrupgård 2010

Vårbyg, Gl.Estrup 2009

Litteratur:


Byggets Dyrkning af Chr. Christensen. I: Vort Landbrug – Ugeblad for den danske Bonde 1891. side 205

"Imperialbyg dyrkes noget hist og her. Det egner sig særlig godt til Dyrkning i meget frugtbare Lavninger, da det busker sig sparsomt og følgelig ikke let gaar i Leje.

A n a t b y g, der stammer fra Skotland, dyrkes ogsaa hist og her og har nærmest Egenskaber tilfælles med Lerchenborgbygget. De to sidste Sorter giver ogsaa en god Maltvare.K. Hansen: Planteavlen i 1895. Tidsskrift for Landøkonomi 1896, side 54:

" Imperialbygget har næppe i aar bredt sig synderlig; dog er den indført adskillige Steder paa Mose-og Kjærjord til Tilfredshed. "


K. Hansen: Planteavlen i 1897. Tidsskrift for Landøkonomi 1898, side 16:

"Imperialbygget, der for nogle arbejde hos en anden Sort. Imperialbygget, der for nogle Aar siden tiltrak sig nogen Opmærksomhed, synes efterhaanden at have fundet hen til de Lokaliteter, hvor denne Sort vistnok maa siges at høre hjemme: lave, moseagtige eller andre kvælstofrige eller meget gødningskraftige Jorder, hvor andre Bygsorter gaa for tidligt i Leje. Sidste Sommer gav Bekræftelse paa den Erfaring, at den i tørre Somre giver en yderst tarvelig Afgrøde paa høj, tør Jord."Landbrugets Ordbog 1908 Bind I. Red: Th. Madsen-Mygdal, Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.:

" I m p e r i a 1- B y g kaldes en Række beslægtede Sorter af Opret Byg. Navnet blev første Gang benyttet af Frøfirmaet Metz &. Go. i Steglitz ved Berlin om en af K n a u e r i Grobes ved Halle opdrættet Sort; men det er senere overført paa beslægtede Sorter (I t a 1i e n s k B y g, J e r u s a 1e m s - Byg, Svensk Plymage-Byg o. fl.), ja bruges endogsaa af nogle ensbetydende med "Opret Byg«. De egentlige Imperial-Bygsorter har forholdsvis korte og brede Aks med lidt udspærrede Stakke; Kernerne er af α-Type, store og plumpe og af meget lys, hvidlig Farve; Skallen er tyk og groft kruset, ofte bulet; ikke sjældent slutter den løst om Kornet; Straaet er meget stift og dets øverste Del skør, saa at Aksene ved Modenhed let knækker af. Gennemgaaende er det meget tidlige Sorter. Hvad Udbyttet angaar, er det meget tarvelige Sorter; den her i Landet mest udbredte Stamme, E r h. F r e d e r i k s e n s I m p e r i a 1- B y g, har i Maltbygudvalgets Forsøg givet mindre Kerneudbytte end nogen anden Sort, 8½ Ctn. mindre end alm. Prentice-Byg. Naar Imperial-Bygget alligevel endnu kan træffes dyrket enkelte Steder, særlig i Jylland, maa Forklaringen vel søges i det stive Straa og den tidlige Modning. Det fortjener kun at dyrkes paa meget gødningskraftig Jord, hvor andre Bygsorter vil gaa i Leje. I vaade Aar kan det undertiden overgaa alle andre Sorter. En Stamme af Imperial-B. fra T o l n e i Vendsyssel har paa Forsøgsmarken ved Lyngby vist sig som en ret yderig Sort."


Landbrugets Kulturplanter. 13'ende gennemsete Udgave 1926 af K.Hansen og O.Christensen:

"De foran beskrevne Bygsorter er de Sorter af Nikkende Byg, der for Tiden har nogen nævneværdig Udbredelse her i Landet. Den anden Varietet af toradet Byg, O p r e t B y g, har stiv t Straa, et kortere, tættere og bredere Aks, der vedbliver at holde sig nogenlunde opret og hvis Stak er mer eller mindre udspærret; Kærnen er stor, stærkt ribbet, let kendelig ved, at der lige over Rygsidens Grund findes en skarp Tværfure.

Hertil hører I m p e r i a 1- B y g, (»Flynder-Byg«, hvorved dog ogsaa er forstaaet Vifte-Byg), med en grov, mørk Kærne, der kun egner sig til Foderbrug ; det stiller meget store Fordringer til Jord-

bunden og giver overhovedet kun sjældent tilfredsstillende Afgrøde. "Landbrugets Planteavl 1938, 4. Udgave, revideret af C.P.Lauridsen

"Af opret Byg har Imperial-Byg - ogsaa kaldet Flynderbyg - været forsøgt, endvidere Goldtorpe-Byg, Stand well-Byg og flere, men fælles for dem alle har været, at Udbyttet var for ringe."Retur til oversigten over Kulturplanter.dk