Bygsort:

2-raddet vårbyg, (Hordeum vulgare spp distichon)

Sortsnavn: Hallet

Forædler: ?

Forældresorter/pedigree:

Alder: <1890

Beskrivelse:


Anskaffelse:

Litteratur:


Vort Landbrug – Ugeblad for den danske Bonde 1890. Red: Chr. Christensen og J.H.Bagge.

" ......I øvrigt kan der erholdes leveret: a. 50 Pd. af hver af de 4 Varieteter, ,hvis Dyrkning ved Maltbygudvalgets Forsøg har vist sig fordelagtigst::>: Prenticebyg, *) Lerchenborgbyg, Halletts-byg og Steensgaardsbyg eller b. 50 Pd. af f- n af forannævnte 4 Varieteter efter vedkommende Jordbrugers eget Valg."


Vort Landbrug – Ugeblad for den danske Bonde 1891. Red: Chr. Christensen og J.H.Bagge.

" Spørgsmål nr. 80: Hvilket BYG af de 3 Sorter, Lerchenborgbyg, Halletsbyg og Prenticebyg egner sig bedst for vel drænet svær Lerjord? Hvor faas det og til hvilken Pris? (En ung Landmand.)

Svar nr. 80: Bygsorter (s. S. 190). De 3 omspurgte Bygsorter kan faas hos Markfrøkontoret, Kjøbenhavn. Prisen kjender vi ikke, men kan let af Spørgeren faas meddelt fra nævnte Firma paa Forlangende. Vi antager, at Spørgeren helst maa prøve Lerchenborgbygget, der forøvrigt kan faas rundt om hos baade større og mindre Landbrugere."


Byggets Dyrkning af Chr. Christensen. I: Vort Landbrug – Ugeblad for den danske Bonde 1891. side 205

" Hallettsbyg 'er ogsaa en engelsk forædlet Form af Chevalierbygget. Det har i de sidste Aar vundet nogen Udbredelse i vore bedste Maltbygegne, især paa Laaland efter Sukkerroer. Naar det dyrkes under de rette Forhold, d: e. i ekstra god Bygjord, giver det den fineste Maltvare, men det folder næppe saa stærkt som Lerchenborgbygget. Det har et blødt Straa, busker sig stærkt og gaar derfor let og ofte vel tidlig i Leje."


Meddelelser om de af kgl. Danske Landhusholdningsselskabs Maltbygudvalgets udførte Dyrkningsforsøg i Sommeren 1889. Tidsskrift for Landøkonomi 1890, side 757:

"Prøver fra Jordbrugere, hvem Maltbygudvalget i Foraaret tildelte Saasæd af de 4 Bygvarieteter, der ved Udvalgets hidtidige Forsøg have viist sig særlig fortjente til at fremhæves blandt samtlige prøvede Varieteter, nemlig Prentice, Halletts, Lerchenborg og Steensgaards Byg." .....Forsøgsresultater side 759


Retur til oversigten over bygsorter

Retur til oversigten over Kulturplanter.dk