Bygsort:

2-raddet vårbyg, (Hordeum vulgare spp distichon)

Sortsnavn: Guld (svensk: Gull (Gull-korn))

Forædler: Svalöf

Forældresorter/pedigree: Selektion i landsort fra Gotland

Alder: 1913

Beskrivelse: Beskrives i Landbrugets Ordbog fra 1937 som en sort, der bliver meget anvendt som maltbyg fordi den ser så fin ud, men som i virkeligheden ikke er særlig god. Sorten blev meget udbredt, og blev anvendt meget i forællingen af nye bygsorter.


Anskaffelse: Enkelte sorter findes i Nordisk Genbank og dyrkes på Mørdrupgård

Beskrevet i forsøg:

Landbrugets Plantekultur 1926Litteratur:

K. Hansen: Planteavlen i 1912. Tidsskrift for Landøkonomi 1913, side 562-3:

"Af nye B y g s o r t e r har man begyndt at rette Opmærksomheden paa Svaløfs Gullbyg i Haab om, at den ved Siden af god Ydeevne vil vise mindre Tilbøjelighed til at gaa i Leje end Prenticebygget. Der synes at være en Gradsforskel i denne Henseende; men iøvrigt man man næppe vente at slippe fri for Lejesæd i Bygmarkerne paa gode, gødningskraftige Jorder og i frugtbare Somre når man vil have en Bygsort, der folder ti1fredsstillende. Det er dog sandsynligt, at Gullbygget vil betinge et lille Fremskridt i denne Henseende."


Landbrugets Ordbog 1919. Red: Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.

"Af tidligt modne Sorter skal nævnes Svaløfs Hanchenbyg, der i en Del Aar har vundet Udbredelse, men nu er afløst af 2 lige saa tidlige, men mere yderige Sorter, Abed Binder-Byg og Svaløfs Guldbyg. Disse sidste kappes i mange Tilfælde med Prentice i Udbytte; de er modne omkring ved en Uge tidligere end denne, og de er noget mindre tilbøjelige til at gaa i Leje, men angribes stærkere af Brand, saaledes at en Afsvampning jævnlig er nødvendig, og de vurderes som Maltvare hyppig lavere end Prentice-B."Landbrugets Kulturplanter. 13'ende gennemsete Udgave 1926 af K.Hansen og O.Christensen:

" G u l d - B y g (sv. Gulbyg) er fra Svaløf og stammer fra gullandsk Landbyg. Under Forhold, der tillader Prentice-Bygget at blive staaende op, giver dette noget større Afgrøde end Guld-Byg (i det paa Side S4 omtalte Forsøg 2.3 Hk. mere pr. Ha.), medens det overgaar Prentice-Bygget, hvor dette giver Lejesæd. Det har brunlig Stak; Kærnen er før Modningen rødstribet; Bugstilken er langhaaret.

....

I 1921 dyrkedes Prentice-Byg paa 58 pCt. af det med 2rd. Byg tilsaaede Areal og denne er saaledes Landets mest dyrkede Bygsort. 28 pCt. af Arealet var besaaet med andre navngivne Sorter (Guld-Byg, Binder-Byg, Chevalier-Byg o. fl.), medens 14 pCt. var besaaet med Byg af ukendte Sorter. Prentice-Byg dyrkedes i forholdsvis betydelig større Udstrækning \lan Øerne end i Jylland, i mindst Udstrækning i de sønderjydske Amter, hvor de ukendte Sorter havde forholdsvis størst Udbredelse."


Landbrugets Planteavl 1938, 4. Udgave, revideret af C.P.Lauridsen

"Ved Midten af forrige Aarhundrede indførtes Chevalier-Byg fra England, et blødstraaet, men fint Maltbyg. Derfra nedstammer Lerchenborg-Byg. Senere indførtes Prentice-Byg, ligeledes fra England. I den nyere Tid er fra Forædlingsanstalten Svaløf indført først Hannchen-Byg, senere Guld-Byg og Sejr-Byg. Samtlige forannævnte er Former af nikkende Byg..... Guld-Byg, Svaløf, staar i Tidlighed og Straastivhed de forangaaende ret nær. Rumvægten er høj, men Kærnerne smaa."Retur til oversigten over bygsorter

Retur til oversigten over Kulturplanter.dk