Bygsort:

2-raddet vårbyg, (Hordeum vulgare spp distichon)

Sortsnavn: Erhard Frederiksens Krydsningsbyg (ikke at forveksle med Erh. Frederiksens 6rd Byg)

Forædler: forædlet af Erhard Frederiksen, der var lærer på Fyn

Forældresorter/pedigree: Selektion i en landsort

Alder: før 1891

Beskrivelse: Kaldes i 1898 for krydssningsbyg. God ydeevne, smuk kvalitet og stift strå. Vinder udbredelse i 1890'erne og i starten af 1900-tallet


Anskaffelse: Findes i Nordisk Genbank og dyrkes på Mørdrupgård

Litteratur:M.L.Mortensen: Bygsorter. I: Landbrugets Ordbog 1908 Bind I. Red: Th. Madsen-Mygdal, Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.:

" E r h a r d F r e d e r i k s e n s K r y d sn i n g s b y g har ligeledes Korn af alfa-Type. Akset er af næsten typisk Imperial-Form, ofte dog lidt smallere, med temmelig udspærrede Stakke; Kornene er slankere og mere finskallede end Imperial-Byggets. Fra Erhard Frederiksen er der udgaaet 2 Sorter Krydsningsbyg, der betegnedes A og B; de skal være frembragt ved kunstig Krydsning af Imperial-Byg med henholdsvis Chevalier-Byg og Prentice-Byg og derefter følgende fleraarigt Udvalg, men de staar i alle Tilfælde Imperial-Bygget meget nærrr:ere end de andre Ophavssorter. Konstansen er upaaklagelig. De har stift Straa og er tidligmodne, og af disse Grunde vandt de en Tid nogen Udbredelse; Udbyttet er imidlertid alt for lavt. I Maltbygudvalgets Forsøg gav Krydsningsbygget saaledes 4 og 6 Ctn. Kerne mindre pr. Td. Ld. end alm. Prentiee-Byg. Desuden er det sammenlignet med Prentice-Byg i 11 lokale Forsøg i Aarene 1899-1906 og har i alle disse givet et betydeligt Mindreudbytte, gennemsnitlig 5½ Ctn. Kerne pr. Td. Ld. mindre end Prentice-Byg. Sorten har derfor ingen som helst eksistensberettigelse og fortjener at forsvinde snarest muligt."
K. Hansen: Planteavlen i 1897. Tidsskrift for Landøkonomi 1898, side 16-17:

"I enkelte Bedrifter har man indført Erh. Frederiksens Krydsningsbyg som roses for god Ydeevne, smuk Kvalitet og stivt Straa."


Retur til oversigten over bygsorter

Retur til oversigten over Kulturplanter.dk