Bygsort:

6-raddet vårbyg, (Hordeum vulgare spp hexatichon)

Sortsnavn: Erhard Frederiksens 6rd Byg (ikke at forveksle med Erh. Frederiksens Krydsningsbyg Byg)

Forædler: forædlet af Erhard Frederiksen, der var lærer på Fyn eller i Nakskov

Forældresorter/pedigree: Selektion i en landsort

Alder: før 1886.

Beskrivelse: Gamle 6-raddede bygsorter er generelt tidlige og blødstråede. Det er Erhard Frederiksens også, men det er dog en af de bedre 6-raddede sorter.


Anskaffelse: Findes i Nordisk Genbank og dyrkes på Mørdrupgård

Beskrevet i forsøg:

Vårbyg, Mørdrupgård 2010Landbrugets Plantekultur 1926Litteratur:

Byggets Dyrkning af Chr. Christensen. I: Vort Landbrug – Ugeblad for den danske Bonde 1891. side 191

" Vaarbygget eller almindeligt 6rd. Byg dyrkedes tidligere langt mere her i Landet end nu, thi efterhaanden som Jorden er gaaet fremad i Kultur, er det, navnlig paa Øerne, blevet fortrængt af det ud. Byg. Det almindelige 6rd. Byg haves endnu kun i ganske faa Varieteter, dels fordi det kun dyrkes i ringe Udstrækning, og dels fordi man i Stedet for at forædle det saavidt mulig har afløst det med ud. Byg. Nu forsøger man dog ogsaa at forædle det 6rd. Byg, saaleaes paa Laaland af Redaktør Erhard Frederiksen og i Sønderjylland af Gaardejer Jørgen 'Jensen, Snogbæk, Sundeved, hvorfra man i de senere Aar har indført det flere Steder i Nørrejylland under Navn af forædlet Kæmpebyg. Dette roses for at folde bedre, at give en vægtigere Kjærne og et kraftigere Straa end det almindelige 6rd. Byg. Det saas noget tyndere end dette og lige saa tidlig, Jorden er ordentlig bekvem; det modnes til samme Tid som Rugen og formenes at være det alm. 6rd. Byg overlegent baade paa alm. Bygjord . og paa svær Lerjord. Begge de nævnte forædlede Sorter kan faas hos Markfrøkontoret."


M.L.Mortensen: Bygsorter. I: Landbrugets Ordbog 1908 Bind I. Red: Th. Madsen-Mygdal, Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.:

" Det maa antages, at der mellem de forskellige Stammer af »Dansk 6-radet Byg« findes Sorter af højst ulige Dyrkningsværdi ; men Forsøg, der kunde tjene til at udpege de bedste Stammer, er endnu ikke anstillet, og det er vel tvivlsomt, om nogen Stamme kan maale sig med Erh. Frederiksens 6-radede eller med Kors-Bygget i Kerneudbytte. ......

.... E r h. F r e d e r i k s e n s 6-r a d e d e B y g er en Stamme af tidlig 6-radet Byg, der er opdrættet af E r h. F r e d e r i k s e n i Nakskov. I Udseende, Tidlighed, Kornstørrelse og Tøndevægt slutter den sig meget nær til Dansk 6-radet Landbyg. I Maltbygudvalgets Forsøg gav den ca. 1½ Ctn. Kerne pr. Td. Ld. mindre end Nordslesvigsk Kæmpebyg, og i Forsøgene i Københavns Amts Landboforening ca. 1 Ctn. Kerne mindre end dette. Heller ikke i de ældre Forsøg paa Statens Forsøgsstationer ved Tystofte og Lyngby viste den særlig fremragende Egenskaber. Den gav ved Tystofte i Aarene 1886-1903 en Ubetydelighed mindre, ved Lyngby i Aarene 1894-1903 en Ubetydelighed mere Kerne end Nordslesvigsk Kæmpe-byg. I Forsøgene paa Statens Forsøgsstationer i Aarene 1904-908 har den derimod vist sig som en udmærket Sort. Ved Lyngby, Askov og Tylstrup har den overhovedet været den bedste af alle prøvede Sorter, medens den ved Tystofte og Abed vel har givet betydelig større Kerneudbytte end Nordslesvigsk Kæmpebyg og Tystofte 6-radede, men overgaas af det ny Kors-Byg fra Tystofte. Paa de to sidstnævnte Forsøgsmarker er det 6-radede Byg imidlertid saaet allerede 15.-20. April, medens det paa de tre førstnævnte Forsøgsmarker er saaet i første Uge af Maj. Indtil videre maa man derfor anse Erh. Frederiksens 6-radede for den bedste Sort under de Forhold, hvorunder 6-radet Byg i Alm. dyrkes her i Landet. Naar Forsøgene i de senere Aar saaledes har givet et andet Resultat end de ældre Forsøg, hidrører det sandsynligvis fra, at den i de senere Aar prøvede Erh. Frederiksens 6-radede stammer fra Anhof, hvor Forpagter W i l l u m s e n har forbedret Sorten ved Aks-Udvalg.

"


K. Hansen: Planteavlen i 1912. Tidsskrift for Landøkonomi 1913, side 563:

"Det er hovedsagelig de to hjemlige Sorter: Tystofte Korsbyg og Erh. Frederiksens 6rd. Byg. Hist og her afskaffer man Blandsæden og erstatter den med 6rd. Byg, der ogsaa undertiden træder i Stedet for Grønjordshavre, særlig hvor denne skal efterfølges af Vintersæd, idet navnlig det tidligt modne Erh. Frederiksens 6rd. Byg giver længere Tid til at faa Jorden tilberedt end Havre eller Blandsæd."


Landbrugets Kulturplanter. 13'ende gennemsete Udgave 1926 af K.Hansen og O.Christensen:

" E r h. F r e d e r i k s e n s 6 r d. B y g og K a r l s - B y g- sidstnævnte tiltrukket af K. A. Jørgensen - er ikke væsentlig forskellige fra Juli-Byg og er ligesom dette tidligt modne. Paa de lettere Jorder i Jylland har Karls-Bygget givet større Afgrøder end nogen anden Sort. (Se iøvrigt Tabel 12)."


Landbrugets Planteavl 1938, 4. Udgave, revideret af C.P.Lauridsen

"Erh. Frederiksens 6rd giver helt igennem noget mindre end Abed Juli Byg"

Retur til oversigten over bygsorter

Retur til oversigten over Kulturplanter.dk