Bygsort:

2-raddet vårbyg, (Hordeum vulgare spp distichon)

Sortsnavn: Eclipse

Forædler: Brødrene Garton i England

Forældresorter/pedigree: ?

Alder: før 1901

Beskrivelse: Gartons Eclipse blev meget rost omkring århundredeskiftet. Imidlertid vand den aldrig stor udbredelse, og blev hurtigt glemt igen.


Anskaffelse: Enkelte sorter findes i Nordisk Genbank og dyrkes på Mørdrupgård

Litteratur:


M.L.Mortensen: Bygsorter. I: Landbrugets Ordbog 1908 Bind I. Red: Th. Madsen-Mygdal, Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.:

" G a r t o n s E c l i p s e - B y g, ogsaa kaldet 6-r a d e t C h e val i e r - B y g eller 6-r a d e t K r y d s n i n g s b y g, kan ikke betegnes som nogen Sort, da det er en Blanding af en Mængde forskellige Typer, baade 6-radede og 2-radede. Hovedtypen er en ejendommelig 6-radet Byg med meget aabne Aks; Kornene er af gamma-Type. Eclipse-Bygget giver ringe Udbytte og fortjener ikke Dyrkning her i Landet. Ved et Par forsøg i Hanherrederne i 1907 gav det saaledes 6-9 Ctn. Kerne mindre pr. Td. Ld. end det lokale Byg, ved 4 forsøg paa Sjælland i 1908 ca. 1½. Ctn. mindre end Tystofte 6-radede."K. Hansen: Planteavlen i 1908. Tidsskrift for Landøkonomi 1909 side 428:

"De høje- endog latterlig høje - Priser er man dog ikke gaaet af Vejen for, naar man har staaet overfor de stærkt udskregne Gartonske Bygsorter, hvis Værdi for vore Forhold dog foreløbig ikke synes at, staa i et blot nogenlunde rimeligt Forhold til de højstemte Lovtaler, under hvilke de holdt deres ikke beskedne Indtog her i Landet."


Landbrugets Planteavl 1938, 4. Udgave, revideret af C.P.Lauridsen

"Garton Eclipse er halmrig, men giver alt for lidt Udbytte"


Retur til oversigten over bygsorter

Retur til oversigten over Kulturplanter.dk