Bygsort:

2-raddet vårbyg, (Hordeum vulgare spp distichon)

Sortsnavn: Gammel Dansk 2rd

Forædler: landsort

Forældresorter/pedigree: landsort

Alder: -

Beskrivelse: Gammel Dansk er betegnelsen for de byglandsorter, der blev dyrket i Danmark før de renliniede sorter. Med tiden er der forsvundet mange af de lokale forskelle, der har været i de danske landsorter, og allerede i slutningen af 1800-tallet kan man tale om Gammel Dansk, som en ensartet landsort, der blev dyrket i hele landet.

Med Gammel Dansk forstår man normalt den 2-raddede landbyg, men den findes også i en Gammel Dansk 6raddet type. Jeg har mødt en landmand, der kunne huske at den blev dyrket på Djursland i slutningen af 1940'erne.


Anskaffelse: Enkelte accessioner findes i Nordisk Genbank f.eks., Gammel Dansk  NGB4613  og  NGB9449, Lynderupgaard  NGB9529

Beskrevet i forsøg:

Vårbyg, Gl.Estrup 2009

Landbrugets Plantekultur 1926Fra litteraturlisten:

Byggets Dyrkning af Chr. Christensen. I: Vort Landbrug – Ugeblad for den danske Bonde 1891. side 205

" D e t d a n s k e B y g, som har været benyttet her i umindelige Tider. Denne Sort er for længe siden bleven stedvant, den er derfor haardfør og gjør ikke store Fordringer til Jorden og dens Drift.· Den har et temmelig stivt Straa, ret kjønne Aks, folder jævnt godt, men dens Kjærne finder kun sjælden ,Afsætning som Maltvare ; den egner sig nærmest kun til Foderbrug. Det danske 2rd. Byg dyrkes endnu i stor Udstrækning, nemlig, rundt om, hvor Jorden ikke er ordentlig drænet, og hvor den ikke er i nogen større Kultur."


M.L.Mortensen: Bygsorter. I: Landbrugets Ordbog 1908 Bind I. Red: Th. Madsen-Mygdal, Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.:

"Endnu dyrkes hist og her gl. Landbyg, der er tidligt modent, stærkt gennemskridende med aabne Aks, grovskallet og før Modningen rødavnet, desuden oftest kun lidet ydende og meget hjemsøgt af Plantesygdomme."


Landbrugets Kulturplanter. 13'ende gennemsete Udgave 1926 af K.Hansen og O.Christensen:

"De fleste Sorter af N i k k e n d e B y g er mer eller mindre blødstraaede; de har aabne, smalle, henimod Modningstiden efterhaanden stærkt »nikkende« (nedadbøjede) Aks med tiltrykt stak og en middelstor Kærne, ved hvis Grund der paa Rygsiden ses en lille, rundagtig Fordybning. Til denne Gruppe hører det meste her i Landet dyrkede Byg, hvoraf de vigtigste Sorter er følgende:

G a m m e l d a n s k B y g ("Landbyg«)*) har været dyrket her l Landet fra gammel Tid og træffes endnu undertiden paa mindre veldrevne Jorder. Det er i Reglen en Blanding af forskellige Typer. Hovedformen har et forholdsvis aabent, i halvmoden Tilstand stærkt rødstnbet Aks; Stakken er før Modningen rødlig; Kærnen er grov med fremtrædende Længderibber, ikke kruset, af forholdsvis mørk, nærmest graagul Farve og med l a n g h a a r e t B u g s t i l k**). Det er oftest tidligt modent, men der forekommer en lignende Form der en kendelig sildigere moden. Dette Byg fortjener nu neppe Dyrkning noget Sted. Hvor man har Brug for en tidlig toradet Bygsort, bør en af de nedenfor omtalte tidligt modne Sorter foretrækkes. Paa lavere Jorder eller i Landets nordligste Egne hvor der stilles Krav til Tidlighed, vil 6rd. Byg i Reglen være at foretrække. Det angribes stærkt af Stribesyge og Brand."Retur til oversigten over bygsorter

Retur til oversigten over Kulturplanter.dk