Bygsort:

2-raddet vårbyg, (Hordeum vulgare spp distichon)

Sortsnavn: Gammel Dansk 6rd

Forædler: landsort

Forældresorter/pedigree: landsort

Alder: -

Beskrivelse: Gammel Dansk er betegnelsen for de byglandsorter, der blev dyrket i Danmark før de renliniede sorter. Med tiden er der forsvundet mange af de lokale forskelle, der har været i de danske landsorter, og allerede i slutningen af 1800-tallet kan man tale om Gammel Dansk, som en ensartet landsort, der blev dyrket i hele landet.

Med Gammel Dansk forstår man normalt den Danske 2-raddet landbyg, men der findes altså også i en 6-raddet type. Denne beskrives i Tidsskrift for Landøkonomi 1891 som meget tidlig og nøjsom, og giver god halm, men mindre kerneudbytte end 2rd. Bruges i 1891 kun til hvidtøl, da kernerne er for små. Tendems til aksknækning. Tåler dårligt nattefrost.


Anskaffelse: Enkelte sorter findes i Nordisk Genbank og dyrkes på Mørdrupgård

Litteratur:


H.J.G.A Lacoppidan 1877: Agerdyrkningslære – nærmere tilpasset den mindre Jordbruger

"Hos os dyrkes vist kun tre Sorter: Den sexraddede Byg, den almindelige toraddede Byg og Chevallier Byg, osm også kaldes engelsk Byg..........

Den sexraddede Byg er mindre i Kornet end den to-raddede, Halmen er finere, blødere og er et bedre Foder, ligesom dets hurtige Spiring gjør det fortrinligt skikket til Malt, hvorfor det ogsaa er meget søgt til dette Brug. Det er kjælent og lider under Foraaarskulden, men da det kan tilendebringe sin Væxt i omtrent 10 á 12 Uger, udsaas det først i Begyndelsen af Mai, omtrent 6 Skpr i en Td. Land. Axet er meget udsat for at knække af, naar det begyndet at modne, derfor maa denne Sædart høstes tidligt og i det Hele behandles med Forsigtighed under Høsten."


M.L.Mortensen: Bygsorter. I: Landbrugets Ordbog 1908 Bind I. Red: Th. Madsen-Mygdal, Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.:

" 3. S o r t e r a f A l m. 6-r a d e t B y g.

De hos os dyrkede Sorter af 6-radet Byg staar hinanden meget nær i Udseende. Foruden de Kendetegn, der hentes fra Bugstilken og Rygnerven, er det væsentlig Tidligheden, Kornstørrelsen og Ydeevnen, der adskiller Sorterne indbyrdes. G a m m e l d a n s k 6-r a d e t B y g eller D a n s k 6-r a d e t L a n d b y g er egentlig ikke nogen bestemt Sort, men snarere en Gruppe af saadanne, der dog har visse Egenskaber tilfælles. De er alle tidlige og af blandet Type; alfa- og gamma-Formerne er de overvejende; men der findes desuden altid en Del beta og dela-Former; Aksene er forholdsvis korte, Kornene smaa og Tøndevægten lav. De lokale Stammer gaar ofte under særlige Navne, f. Eks. K l i t - B y g, A g e r v i g - B y g, R o s van g - B y g o. s. v. Det maa antages, at der mellem de forskellige Stammer af »Dansk 6-radet Byg« findes Sorter af højst ulige Dyrkningsværdi ; men Forsøg, der kunde tjene til at udpege de bedste Stammer, er endnu ikke anstillet, og det er vel tvivlsomt, om nogen Stamme kan maale sig med Erh. Frederiksens 6-radede eller med Kors-Bygget i Kerneudbytte. Sorter, svarende til Dansk 6-radet Landbyg, altsaa tidlige Sorter af blandet Type, dyrkes ogsaa i Udlandet. Herhen hører saaledes R u s s i s k B y g eller S o r t e h a v s-B y g, der indføres meget til Foderbrug. I Norge findes en stor Mængde lokale Stammer af ulige Dyrkningsværdi. Som nogle af dem, der ved Norges Landbrugshøjskoles Forsøg er udpeget som de bedste, maa nævnes H e i r e-B y g, T r y s i l-B y g, F i n n e-B y g og B j ø r n e b y-B y g. Ingen af disse vil dog kunne faa Betydning for danske Forhold. Dette gælder ogsaa om en Stamme af S ven s k 6-r a d e t B y g fra S val ø f, der er prøvet baade i Maltbygudvalgets Forsøg og i Forsøgene paa Statens Forsøgsstationer."


Landbrugets Kulturplanter. 13'ende gennemsete Udgave 1926 af K.Hansen og O.Christensen:

" Seksradet Byg forekommer nu i ret forskellige Sorter, der navnlig adskiller sig fra hinanden i Henseende til Ydeevne, Tidlighed, Rumvægt og Kornstørrelse. Det meste fra ældre Tid dyrkede, der kan kaldes G a m me l d a n s k 6 r d B y g, er gennemgaaende tidlig modent, af ringe Ydeevne, Kærnen er liIle og let, og det angribes stærkt af Stribesyge og Brand."Retur til oversigten over bygsorter

Retur til oversigten over Kulturplanter.dk