Bygsort:

2-raddet vårbyg, (Hordeum vulgare spp distichon)

Sortsnavn: Abed Binder

Forædler: Abed Forsøgsstation

Forældresorter/pedigree: Selektion Hanna (fra en landsort fra Mähren i Østrig)

Alder: 1913

Beskrivelse: Binder var den første dansk forædlede bygsort, der blev meget udbredt i Danmark. Den blev beskrevet som havende en høj enzymaktivitet, og blev derfor vurderet som bedre egnet til maltning end Guld, som også var meget udbredt i den periode.


Anskaffelse: Findes i Nordisk Genbank og dyrkes på Mørdrupgård

Beskrevet i forsøg:

Landbrugets Plantekultur 1926Litteratur:

Landbrugets Ordbog 1919. Red: Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.

”Af tidligt modne Sorter skal nævnes Svaløfs Hanchenbyg, der i en Del Aar har vundet Udbredelse, men nu er afløst af 2 lige saa tidlige, men mere yderige Sorter, Abed Binder-Byg og Svaløfs Guldbyg. Disse sidste kappes i mange Tilfælde med Prentice i Udbytte; de er modne omkring ved en Uge tidligere end denne, og de er noget mindre tilbøjelige til at gaa i Leje, men angribes stærkere af Brand, saaledes at en Afsvampning jævnlig er nødvendig, og de vurderes som Maltvare hyppig lavere end Prentice-B.”


Landbrugets Kulturplanter. 13'ende gennemsete Udgave 1926 af K.Hansen og O.Christensen:

" B i n d e r - B y g fra Abed Planteavlsstation har megen Lighed med Guld-Byg. Det stammer fra en enkelt Plante af Hanna-Byg (hvorfra ogsaa det tidligt modne svenske Hannchen-Byg stammer); det har som »Landbyg« rødbrun Stak, en nærmest grov, før Modningen rødstribet Kærne samt langhaaret Bugstilk. Det er vistnok vor tidligste og mest stivstraaede 2rd. Bygsort. Under meget gunstige Voksekaar (gødningsrig Jord og fugtige Forsomre) giver det noget større Afgrøde end Prentice-Byg, der under disse Forhold er tilbøjeligt til at gaa i Leje, hvorimod det giver mincj.re end Prentice-Byg, hvor dette kan blive staaende op. En ny Type, B i n d e r-B y g I I (Krydsning mellem Guld-Byg og Binder-Byg) synes for Kærneudbyttets Vedkommende særdeles lovende.

....

I 1921 dyrkedes Prentice-Byg paa 58 pCt. af det med 2rd. Byg tilsaaede Areal og denne er saaledes Landets mest dyrkede Bygsort. 28 pCt. af Arealet var besaaet med andre navngivne Sorter (Guld-Byg, Binder-Byg, Chevalier-Byg o. fl.), medens 14 pCt. var besaaet med Byg af ukendte Sorter. Prentice-Byg dyrkedes i forholdsvis betydelig større Udstrækning \lan Øerne end i Jylland, i mindst Udstrækning i de sønderjydske Amter, hvor de ukendte Sorter havde forholdsvis størst Udbredelse."


Landbrugets Planteavl 1938, 4. Udgave, revideret af C.P.Lauridsen

"Binder-Byg, tiltrukket af Forsøgsleder H. A. B. Vestergaard, Abed, stammer fra en enkelt Plante af gI. Landbyg fra Mähren, er lidt mindre stivstraaet end Opal-Byg, som det ligner baade i Rumvægt og Kærnestørrelse."
Retur til oversigten over bygsorter

Retur til oversigten over Kulturplanter.dk