Bygsort:

6-raddet vårbyg, (Hordeum vulgare)

Sortsnavn: Amager byg

Forædler:

Forældresorter/pedigree: ?

Alder:

Beskrivelse:


Anskaffelse:Litteratur:M.L.Mortensen: Bygsorter. I: Landbrugets Ordbog 1908 Bind I. Red: Th. Madsen-Mygdal, Brink Lassen, Fr. Hansen, K. Hansen, C. O. Jensen, A. Nielsen, F. Kølpin Ravn og Chr. Sonne.:

" N o r d s l e s v i g s k K æ m p e B y g er af ren gamma-Type; Kernerne er større og Aksene længere end hos de foran nævnte Sorter, og Modningen sker nogle Dage senere. Nordslesvigsk Kæmpe-Byg er opdrættet af Gaardejer J ø r g e n J e n s e n, Snogebæk i Nord-Slesvig, og skal stamme fra en eneste Plante. Meget nær ved denne Sort staar det saakaldte »A m a g e r - B y g«, der er prøvet i Forsøgene i Københavns Amts. Landboforeninger og her har givet ca. ½ Ctn. Kerne mere pr. Td. Ld. end Nordslesvigsk Kæmpe-Byg; det gør nærmest Indtryk af at være Kæmpe-Byg med lidt fremmed Indblanding; men dets Oprindelse kendes i øvrigt ikke. Ved Forsøgene paa Statens Forsøgsstationer har det gennemgaaende givet lidt mindre Kerne end Nordslesvigsk Kæmpe-Byg og har slet ikke kunnet maale sig med de bedste Sorter.


Landbrugets Kulturplanter. 13'ende gennemsete Udgave 1926 af K.Hansen og O.Christensen:

" For ca. 30 Aar siden indførtes N o r d s l e s v i g s k K æ m p e B y g. Det modnes senere, har lidt stivere Straa og noget længere Aks end GI. dansk 6rd. Byg og giver paa god Jord større Afgrøde end dette. Det vandt i sin Tid betydelig Udbredelse men er nu næsten fortrængt af de nedenfor omtalte nyere Sorter.

A m a g e r - B y g ligner det foregaaende og har havt nogen Udbredelse særlig i Københavns-Egnen."Retur til oversigten over bygsorter

Retur til oversigten over Kulturplanter.dk